Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  • Výkon bezpečnostnotechnickej služby
  • Vypracovanie dokumentácie BOZP
  • Školenia zamestnancov
  • Kontrola dodržiavania BOZP

Ochrana pred požiarmi

 • Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany
 • Vypracovanie povinnej dokumentácie Ochrany pred požiarmi
 • Školenia zamestnancov
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Kontroly a revízie požiarnych zariadení

 • Kontroly hasiacich prístrojov
 • Kontroly hydrantových zariadení
 • Kontroly požiarnych uzáverov

Pracovná zdravotná služba

 • Služby verejného zdravotníka
 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
 • Posudok o riziku – hodnotenie zdravotného rizika